بسم الله

تابستان پیش رو را احتمالِ زیاد باید در ارومیه بگذرانم برای گذراندن ترم تابستان.فرصت تهران ماندم به یک هفته در سال داره کاهش پیدا میکنه کم کم و این باعث شده واقعا هزار تیکه بشم.یه روز اینور یه روز اونور و هیچ جا دایم نمیتونم زندگی کنم.شاید هم فرصتی برای دیدن آدم های بیشتر و شناختن فرصت های جدیدتر.

تا چه رخ بازی نماید بیدقی خواهیم راند...