بسم الله


دنیا همون عشقِ نشدنیِ فرخ نژاد بود توی به رنگ ارغوان.فقط بود و کاریش نمیشد کرد.