بسم الله


بعضی وقتا باید اشتباه کنی تا بفهمی چی واقعیه چی نیست.