بسم الله

شاید بعد امتحان شش تیر دو هفته سفر تنهاییم به نپال رو شروع کنم!