بسم الله

دو روز با امیر و مسیح و جضرت علی اخمدی دریاچه فراخین بودیم و کمپ و خوش گذرونی!امشب هم با یه جمعی سیطره کتان بازی کردیم و لذت بردن از زندگی!

ایشالا تا باشه همین چیزا باشه!بدون دانشگاه!