بسم الله

بعدش،آدما به وجود اومدن.باید غذا میخوردن پس دنبال غذا گشتن.غذا دست بعضی ها بود.پس باید پول در میاردن تا بخرن.برای اینکه بیشتر زنده بمونن تا بیشتر غذا بخورن باید کار پیدا میکردن.برای کار پیدا کردن باید تخصص پیدا میکردن.برای تخصص باید یاد میگرفتند.همه جا متخصص نبود پس تخصص هارو نوشتن.پس آدما اونارو باید میخوندن.پس بعضی ها باید از رو نوشته ها تخصص رو یاد میدادن.پس دانشگاه ها باز شدن.پس ما میریم دانشگاه.تا پول در بیاریم.تا بتونیم غذا بخوریم.تا بیشتر زنده بمونیم.تا بیشتر بخوریم.تا بیشتر زنده بمونیم.تا بیشتر بخوریم.