بسم الله


حرفامو بلد نیستم داد بزنم .دلم میخواد با همه حرف بزنم ولی نمیزنم.


میدونی،آدم به حرفای کسی که دوستش داره گوش میده.قشنگ میشینه حرفاش رو میشنوه حتی اگه حرفاش قشنگ نباشه.