بسم الله


دیشب ده شب امیر زنگ زد که سیاوش زنگ زده بریم پیشش.سیاوش معلم ورزش راهنمایی ما بود و بعدش هم یکی از کسایی که باهاش در ارتباطیم!آدم حدود 40 ساله ،شکارچی و علم کش و یه تیریپ تقریبا داش مشتی و لوطی مرامی.اهل دشت و بیابون .الانم زده تو کار خرید فروش تویوتا!خلاصه دوازده رسیدیم پیشش و چوب جمع کردیم و آتیش و این حرفا.بعدشم ماشینش رفت تو آب و خرابی و تعویض روغن و ...