بویِ خوشِِِِ زندگی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
برای نوشتن از خود هزار صفحه هم کم است.نمیشود قصه ی یک عمر را در چند کلمه گفت و حالا گیریم هم که گفتم.بعدش این ها همه میشود "من" و من اینجا مینویسم تا از آن دور بشوم.آدم اینجا می آید که گم شود.