بسم الله


هر کی خوشحاله قشنگ هم زندگی میکنه؟یا هر کی قشنگ زندگی میکنه خوشحاله؟

فاصله ی این دو تا جمله فک کنم زیاده.همیشه میشه فقط شاد زندگی کرد و فقط زد و رقصید و همه چی!ولی این همون قشنگ زندگی کردنه؟شاید نه.همیشه دارم زور میزنم که قشنگ زندگی کنم.با خوشی و ناخوشی هاش.ازش فرار نکنم.شاید همینه که اینقدر دور شدم از این چیزا!از بقیه.


پ.ن:پنج ماهه که شبا نمیتونم خوب بخوابم و همش استرس دارم.یه استرس گنگ و مبهم.