بسم الله


یه امتحان مونده از لیست نامتنهاییه امتحان های زندگانی... . نورو آناتومی.مغز چیست؟کجاش چیکار میکنه و از این حرفا.خب ببین اگه همش هورمونه پس بیخیالش؟نکنه یه وقت هورمون هامون به هم بریزه و عشق و محبت و خوش رفتاری بره کنار گند بخوره به همه چی؟خب چرا فقط واسه یه سریا هورمون هامون فعال میشه؟بعضی ها هستن واسه کل دنیا هورمون هاشون راه میفته.مال ما واسه چند نفره و جدی جدی.دلم واسه هوای خونه یکم تنگه. از همه جا دلمون میگیره


ولی با یادت سرخم.


خالم شمال زندگی میکنه بیشتر طول سالو.میرم یه وقتایی اونجا و فک میکنم آدمای مختلف چه قدر فکرای مختلف دارند و فک میکنن مهم ترین دغدغه ی دنیا همینه.همین فکر آرومم میکنه که منم یه نقطم وسط این تاریخ بزرگ دنیا!