بسم الله

ذهن پر شده از حجم اطلاعات زیاد که توان تجزیه و تحلیلیش را ندارم.ورودی های ذهنمان بسیار است و چند روز بعد چون عمقی نشده است از بین میرود.برای چه میخوانیم پس؟


تابستون دارم تلاش میکنم برم دماوند.اگر این ترم تابستونیه دانشگاه ارومیه البته اجازه بده که بعیده یکم.


جهان از غیر ممکن ها پره،اما تو ممکن باش.