بسم الله


جسمی و روحی تموم میشی.نیاز به شوک داری ولی شوکی بهت وارد نمیشه.


حوصله بیکاری نداری ولی حوصله هیچ کاریم نداری. بی قراریِ لعنتیت همیشه میاد سراغت و دیگه هیچی آرومت نمیکنه