بخشی از مطلب ارسالی در کانال سیب سبز که مربوط به علوم پایس:

البته ژنتیک و تغذیه حتی سیب سبزشونم به زور خونده میشه چه برسه به اینکه بخوای بری سراغ رفرنس. فقط گفتم حواست باشه بجای «نخوندن» امری  ۲۰۱۴ و کراوس، قراره امری ۲۰۱۲ و لیندا کلی رو «نخونی»😄😄درگیرِ حماقتیِ ابدی به نام کنکور و آزمون های بی فایده هستیم.باید تست بزنی،حفظ کنی،درس حذف کنی و نفهمیدی تا برسی به جایی.چه قدر زندگی را باید پایِ این چیز ها تلف کرد؟این روندِ تکراری که فقط آدم هایی با چهره های پیرتر واردِ آن میشوند.تخصص هم همین است.عجیب نیست؟

هدفمان از درس همین ها بود؟