بسم الله


وقتی چیزی رو دیگه اینقدر دوست نداری که به خواست خودت بری دنبالش...