بسم الله


همه ی دنیا پر شده از ندیدنی ها!چیزهایی که بی رنگ هستند و زیر رنگ ها گم میشوند... . دیده نمیشوند.

سفیدند.

و هیچ رنگی نگرفته اند.همین است که دیده نمیشوند.