بسم الله

یه وقتایی جلوی آینه وای میسم و میگم":آزه آره همینه عوضی!همینه جواب کارایی که کردی جواب محبت هایی که کردی.ببین که حتی حرفتم نمیخواد بشنوه!که تا وقتش بشه!وقتی وقتش بشه من رفتم دیگه"!