بسم الله


خواندن کتاب های ناتمام.رسیدن به جایی که بفهمی هیچ نمیدانی...