خوندم میزان شادی آدم ها به ویژگی های شخصیتی غیر قابل تغییر بستگی دارد.

باید از همین حالِ موجود لذت برد.