بسم الله
 
روزها میگذرد.هدف چیست؟زیبایی زیبایی زیبایی...

این حالِ منِ بی تو...

هر چیزی که در دست من نیست باید قطع شود.باید رابطه ی همه چیزِ من با زنجان قطع شود.هرچه که نمیتونم کنترل کنم!