بسم الله

بهش فک میکنم به بچه هام چی باید تعریف کنم.وقتی خاطره ای ندارم از کارهایم از آدم هایم از دانشگاه.میخواهم با آن ها از چی حرف بزنم؟راستی چیزی در دستم هست؟


آقای همساده ی درون!زندگی بی نهایت بی رحم است.