موفقیت همان است که من در دستم نیست

و شادی همانجاییست که اینجا نیست...