بسم الله


لطف علی خان بوالهوس،زن و بچه اش رو بردن طبس.طبس کجا اینجا کجا؟


ده روز بابل بودم و هواخوری و فکر و فکر و فکر.


پوریا بهم زنگ زد و دو ساعت بی وقفه حرف زدیم.


صذرا میخواهد دست به کار شود...


دمشون گرم