دیروز یادم نمی آید برای بار چندم ولی باز هم به خودکشی فکر کردم.این چه مرگیست که برایم هیجان انگیز تر از زندگیست؟


یا للعحب!