بسم الله


امروز یه بچه بستنی دستم دید و میخواست ولی نمیدونم چرا بهش ندادم.شاید خجالت از پدرش یا خساست خودم.ولی بستی دیگه بهم مزه نداد.اینهمه زور میزنی آدم خوبی باشی ولی زندگی همین پیش چشمات داره میره جلو و بهش توجه نمیکنی.چه کار داری میکنی...