بسم الله


هم چو خامُشان ، بسته ام زبان

حرف من بخوان ، از اشاره ها


از اشاره ها!