بسم الله


بخند ای صبح نورانی پس از شب های طولانی.


دلم میخواست هزار نفر باشم و هزار جای مختلف باشم!