بسم الله


اومد دم دکه و گفت آقا آب نبات چوبی چیا دارید.نوه ام یدونه تو مطب دکتر دیده عین اونو میخواد اومدم براش بخرم.یه مادربزرگ مهربون ترک.