بسم الله


با امین و امیر طهانی قرار گذاشتیم بریم باغ نگارستان.امیر صنایع میخونه ولی بی نهایت اهل کتاب های خوب و درست و حسابی و اهل مطالعست.خیلی با سواد و اهل بحثای جدی ولی خوش اخلاق و خنده رو!باغ نگارستان نزدیک مجلسِ سابق و گشتن وسط های شهر و نهار سی تیر و باغ ملی و پیاده روی های خوب دم در ساختمون وزارت خارجه.عصر هم پوریا رو دیدم و نشستیم و سعی کردیم من درس بخونم!

-----

حس میکنم یه چیزی تو صدام بود قبل ها که الان نیست.نمیدونم اسمشو چی میشه گفت فقط حسش میکنم که از وجودم رفته.