بسم الله

 از خواب های ترسناک زندگی این است که خواب چیزهایی را ببینی که یک زمانی داشتی و حالا به طور حتم دیگر نخواهی داشت.