بسم الله

خب در برگشتم به زنجان با نزدیک ترین رفیق هام بدجور دعوام شد و میدونم دیگه مثل قبل نمیشیم.حس تلخیه.اینکه آخرین جایی رو که خودت بودی و راحت بودی رو هم از دست بدی.اینکه آخرش بگن پاشو گم شو برو.حتی نخوان حرفات رو بشنون.

خوش اومدم به تنهایی جدیدترم.