بسم الله


دارم زور میزنم به یه چیزی معنی و مفهوم که شاید هیچ مفهومی نداره.پوچه.