بسم الله


امروز امتحانم را دادم و تمام.امتحانِ آسونی بود ولی خب دفعه پیش که استادهای این درس فرق داشتند من پاس نکرده بودم و شش ماه بین درس خواندنم فاصله افتاد.واقعا چه میشد مثلا اگر من دفعه ی پیش با همین استاد ها کلاس داشتم و راحت پاس میکردم.نمیدانم.اما به این ها میگویم شرایط غیر قابل تغییر.چیزیست که از دست من خارج است.من همه ی دنیا را نمیتوانم عوض کنم.اما شاید بتوانم خودم و اطرافم را یک قدم رو به جلو ببرم.که شاید دنیا جای قشنگ تری شود.

حسرت یک چیز را ولی دارم.چه حرفای خوبی که میشد با آن آدم ها بزنم ولی الکی دور شدیم!حیف