بسم الله

من آن بذر بی حاصلم کاین جهان را نه تغییر دادم،نه تفسیر کردم.

همیشه وقتی کسی خسته میشود میخواهم به او بگویم به سی سال بعد فکر کن،که اگر زنده باشی و اشک یک بچه را ببینی چه خواهی کرد؟لحظات زیادی بوده که در نا امیدی به سر بردی.وقتت را تلف کردی و فقط خودت را فشار دادی.به همان لحظه ای فکر کن که گریه کردن پاک یک بچه را میبینی و نمی توانی کاری برایش انجام دهی.اما همین امروز اگر کاری کنی،شاید بشود سی سال بعد لبخند بسازی.به خاطر همه ی کارهایی که برای آدم ها باید بکنی،به خاطر همه ی مردمی که به تو امید دارند،غمگین نباش.