بسم الله


گوش کن،اینم چیزی نیست...

جز این چاره ای نیست...

گوش کن اینم میگذره...