بسم الله

یهو حس مردن بهم دست داده.حس اینکه میدونی فراموش نشدی ولی نیستی.ذهنت دیگه باهات راه نمیاد.فکر اینکه باید بری.تازگی ها قبل از انجام هر کاری فکر میکنم اگه یهو همون لحظه بمیرم چه حسی پیدا میکنم؟خجالت نمیکشم از اینکه توی اون حال مردم؟