بسم الله


خداوند حال هیچ قومی را عوض نمیکند مگر اینکه خودشان بخواهند.

اما خودشان چه را بخواهند؟راستی ما باید بخواهیم حالمان چگونه شود؟


جه قدر مسخره و بی دلیل راه بر عبور هرفکرِ بی انتها میدهیم...