هرچه آید به سرم باز بگویم گذرد
 وای از این عمر که با "میگذرد" می گذرد