بسم اللهیک عادت بد دارم و آن این است که وقتی چیزی را مینویسم انگار ارضا شدم و دیگه سمت اون کار نمیرم!