بسم الله


قدیم تر ها محرم با گریه هاش ردیف میشد همه چی و کارا میرفت جلو.الان به جای گریه میخوام حرف بزنم ولی نمیشه.عادت نکردم دیگه.