بسم الله

یک سطل بزرگِ رنگ گذاشته ام کنار.سر بزن.دست هایم را در آن ها فرو خواهم کرد و صورتت را از بی رنگی در می آورم

سر بزن

هنوز مدادم را برایت تیز نگه داشته ام.بگذار تصویرت را روی کاغذ بکشم

سر بزن

دنیا که تا همیشه همینقدر آرام نمی ماند

هر لحظه که نباشیم یک نفس به جدایی هدیه داده ایم

جیب های عشق دارد خالی میشود

سر بزن...