بسم الله

عینکم دو سه هفته ای است کج شده.کم کج شده البته.ولی این چند وقت چشمم هر مشکلی که پیدا میکند میگویم به خاطر همین کج بودن این عینک لعنتی است.که درستش هم نمیکنم.چون میدونم مشکل جای دیگه ایه ولی من دلم میخواد همه چیز رو حواله بدم به همین عینک لعنتی.همین عینکِ کجِ لعنتی...