بسم الله

گلادیاتور دو تا دیالوگ خوب برام داشت.

اول اونجا که میفرماد:"همه ی ما از بین میریم ولی کارهامون تا ابدیت انعکاس پیدا میکنه."

دوم اینکه:"وقتی مرگ به یه مرد لبخند میزنه اون مرد چیکار میکنه؟اون مرد هم بهش لبخند میزنه."

که ما هر چه هستیم لحظه ای هستیم که می آید ولی تا ابد صدایمان در هوا باقی میماند.