از مزایای خونه خالی برای من تولید انواع اصوات یاد گرفته شده از برنامه های شبانگاهی شبکه ی مستند در برنامه های صبحگاهی منزل است.

امروز :شامپانزه ها در زنجان + از خون جوانان وطن.