صدای بازی کردن دست هایت روی پیانو رو میشنوم.این یک صدای ابدیست برای من.که مدام تکرار میشود.دست راستت که ثابت مینوازد و دست چپت که روی نت ها بازی میکند.من نگاهم به صورت توست و تصویر صدای این نت ها در گوشم جزئیات صورتت را واضح تر میکنند.واضح تر و پر نور تر.روشن تر...