بسم الله

پراکندگی یعنی هزارچیز را در هزار جای مختلف بگذاری که بعدا یادت باشد از آن ها استفاده کنی ولی همه را فراموش کنی.واقعا از فراموشی میترسم.این روزها به شدت درگیرش شدم ونظم همه چیز را از دست داده ام.کارها هیچ کدام آن جور که دلم میخواهد جلو نمیروند و ناامیدم کرده اند.اما دوره ی گذر است.درست میشود...