خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز

کزین شکار فراوان به دام ما افتد

که هرچیزی را بخواهی به دست میاوری ئ بعد لذتی و بعد طعم از دست دادن.که دنیا گفت جانت را وسیله ی هر چیزی نکن که هزار نفر قبل تو هم کرده اند.به دست بیار و بعد از دست بده و غمگین شو.چه بی فایده.