این نمای پارادوکسیکال.صبح عاشق همه چیز شدن و شب ها لعنت به همه چیز فرستادن.بازی کردن میان به هم ریختن هورمون های ترشح شده که سر و تهشان معلوم نیست.