بسم الله

لحظاتی را در دنیا دیده ام که مخصوص من است.که همه ی جهان نمیتوانند تفسیرش کنند.لحظاتی که تصمیم گرفتم مسیر همه چیز را عوض کنم و نشده است.و یا تصمیم گرفته ام عاشق همه چیز باشم.این ها در من باقی مانده است.با روحم که روزی از این جسم بی رمق خارج میشود.این ها لحظاتیست که در بالای آسمان ها هم با من هستند و زیبایم میکنند.