سلام


متاسفانه باید از خیلی چیزها جدا شوم.چیزهای مشترک و حرف های مشترک.خداحافظتان.